Tjänster

Företaget erbjuder handledning, utbildning och konsultation utifrån ett familjeterapeutiskt och systemiskt perspektiv.

Handledning


Handledning är ett betydelsefullt moment i behandlingsarbete som forum för självreflektion, teamutveckling, teori- och metoddiskussion och därmed ett sammanhang för medarbetare att utvecklas i sin behandlarroll och för team i sitt arbetssätt. Handledning bedrivs utifrån ett familj- och nätverksperspektiv där problem och lösningar ses i sitt sammanhang. Utöver familjen och det sociala nätverket i personers liv utgör behandlaren själv, teamet och den egna organisationen man ingår i, det sammanhang som kan inkluderas i handledning.

Handledning berör familjer och klienter på olika sätt. Indirekt via behandlaren som i handledning berättar om sitt arbete eller visar videoinspelade sessioner. Direkt genom att delta tillsammans med handledaren och handledningsgruppen i vad som brukar kallas direkthandledning. Centralt är att handledning alltid har familjers och klienters bästa för ögonen. Arbetssättet i handledning kan variera på flera sätt. Handledaren kan inta en ledande och central roll eller vara mera av en samtalsledare och inta rollen som koordinator där handledningsgruppens samlade kompetens är i centrum. Ett exempel på arbetssätt i det senare fallet är Reflekterande team.

Utbildning

Utbildningsinsatser kan variera från korta och avgränsade i form av enstaka föreläsningar eller seminarier till mer omfattande och längre där en föreläsningsserie ingår. Utbildningar formas efter önskemål från uppdragsgivare anpassade till sammanhanget utbildningsinsatsen ska ske inom. Olika familjeterapeutiska skolor och arbetsmetoder kan vara en utgångspunkt. Andra kan vara samtals- och intervjumetodik eller psykoterapeutiskt förhållningssätt. Exempel på specificerade utbildningar och föreläsningar är: Konsultation

Kortare relationsinriktade samtalskontakter för individer, par och familjer arrangeras efter överenskommelse, ofta på uppdrag av socialtjänst eller annan vårdgivare. Insatser kan även bestå i att vara nätverksledare vid enstaka eller återkommande nätverksmöten med familj, släkt, vänner och/eller professionella hjälpare.
Org.nr: 556582-6160 Adress: Tegnérgatan 8c 352 34 VÄXJÖ Tel: 070-6692767